Diaconie

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat o.a. wie in de kerk welke taak heeft: wat is het werk van de predikant, van de kerkenraad, van de diaconie. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. Diaconaat is een zaak van de hele gemeente en waar mogelijk probeert de diaconie deze gedachte te benadrukken en te stimuleren.

 • Een definitie van diaconaat

  Bij het uitvoeren van het diaconale werk vormen onderstaande begrippen de leidraad:
 • Barmhartigheid (goed doen):
  Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.
 • Gerechtigheid (recht doen):
  Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
 • Rentmeesterschap:
  Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.
 • Wederkerigheid:
  De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
 • Geloof in uitvoering:
  Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
 • Vrede brengen:
  Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

 • Wat zijn de huidige taken/werkzaamheden en wat wordt er aangeboden vanuit de diaconie?

 • Eredienst
 • Inzamelen van de diaconale gaven
 • Eventueel afkondigen diaconale collecte bij speciale diensten
 • Voorbereiden en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal
 • Inzetten van jeugdcollectanten in de eredienst
 • Jeugd
 • Een bloemengroet van de gemeente naar een 18-jarige
 • Mogelijkheid voor maatschappelijke stage bij het open maaltijd project
 • Ouderen
 • Aandacht voor verjaardagen van 80-, 85-, 90- en 95-jarigen
 • Open maaltijd voor alle alleengaanden in de burgerlijke gemeente
 • Kerstattenties voor zieken, 80-plussers en nabestaanden
 • Organisatie kerkomroep
 • Vakantieweken onder de aandacht brengen en waar nodig financiële ondersteuning geven
 • Aanbieden van een autodienst
 • Organiseren van een uitje voor minder mobiele ouderen (1 à 2x per jaar)
 • Jubilea
 • Verzorgen van bloemen bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 55 en 60 jaar en daarna ieder jaar
 • Zieken
 • Organiseren van attenties op de ziekenzondag in september
 • Bloemen voor zieken
 • Commissie Zending en Werelddiaconaat
 • Fondsenwerving
 • Voorlichting aan de gemeenteleden
 • Ondersteuning projecten (in binnen- en buitenland) waar gemeenteleden bij betrokken zijn (i.s.m. de diaconie). Dit betreft Maarten en Michele Atsma in Belo Horizonte (Brazilië) en de familie Goedhart in Peru. Ook wordt er een adoptiekind ondersteund.
 • Voedselactie Dorcas
 • Arbeid, Werkloosheid, Armoede, Hulp
 • Incidenteel verstrekken van (nood)hulp aan gemeenteleden/inwoners van de gemeente
 • Overleg met de burgerlijke gemeente over thema's als eenzaamheid, armoede (WMO loket)
 • Aangesloten bij HiP (Stichting Hulp in Praktijk). Inwoners uit de burgerlijke gemeente met hulpvragen worden gekoppeld aan gemeenteleden die zich hebben opgegeven als hulpbieder
 • Aangesloten bij de Voedselbank Stichts Vecht
 • Gedetineerden
 • Deelname in de Werkgroep Nieuwersluis voor de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis
 • Kerstgroetenschrijfactie (in samenwerking met Amesty International)
 • Milieu
 • Aandacht en actie voor een leefbare en duurzame aarde.

Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dit op het bankrekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Breukelen NL26 RABO 0310 6367 52 onder vermelding van 'het doel' waarvoor u overmaakt.