ANBI

Hieronder vindt u alle benodigde gegevens ten aanzien van de ANBI.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Breukelen

RSIN/Fiscaal nummer:

IBAN (bankrekeningnr.):

0030.47.520.

NL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. Prot. Gem. Breukelen

Website adres:

www.pknbreukelen.nl
www.pauluskerkbreukelen.nl

www.pieterskerk.info

E-mail:

[email protected] (wijkgemeente Pieterskerk)
[email protected] (wijkgemeente Pauluskerk)

Bezoekadres:

Pauluskerk, Straatweg 37, 3621 BG Breukelen
Pieterskerk, Straatweg 59, 3621 BH Breukelen

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Postbus 177

3620 AD

Breukelen

De Protestantse gemeente te Breukelen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is een gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (ordinantie 2 artikel 1 lid kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 0030.47.520. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Breukelen.

B. Samenstelling bestuur.

De Protestantse gemeente bestaat uit 2 wijkgemeenten, de wijkgemeente Pauluskerk en de wijkgemeente Pieterskerk. Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad die bestaat uit 8 ambtsdragers die volgens rooster door en uit de 2 wijkkerkenraden worden gekozen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 4 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pieterskerk.info (het beleidsplan van de wijkgemeente Pauluskerk vindt u hier) vindt u het beleidsplan 2016-2019 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van  continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De fors gestegen WOZ waardes leiden tot een aanzienlijke vermogenstijging, maar niet tot extra baten.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

A. Algemene gegevens Diaconie Protestantse Gemeente te Breukelen

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Breukelen

RSIN/Fiscaal nummer:

824104791

Website adressen:

 

pauluskerkbreukelen.nl/diaconaat

http://www.pieterskerk.info/diaconie

E-mail:

[email protected]

Bezoekadres:

Pauluskerk, Straatweg 37, 3621 BG Breukelen

Pieterskerk, Straatweg 59, 3621 BH Breukelen

Postcode:

3621 BH

Plaats:

Breukelen

Postadres:

Postbus 177

Postcode:

3620 AD

Plaats:

Breukelen

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Breukelen wordt gevormd door de beide wijkgemeentes, Pauluskerk en Pieterskerk.
De Diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als plaatselijke Diaconie zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk (PKN) met vele Diaconieën. De Diaconie wordt ook wel aangeduid als het College van Diakenen.
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire en het diaconale werk in het buitenland zoals uitgevoerd door de ZWO-commissie Een overzicht van de werkzaamheden van de diaconie kunt u vinden op de bovengenoemde websites.

B. Samenstelling bestuur

Het College van Diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken van de PKN (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De diaconie heeft als doel: helpen die geen helper hebben. Bij het uitvoeren van ons diaconale werk vormen onderstaande begrippen de leidraad:

  • Goed doen (zorgzaamheid, barmhartigheid)
  • Recht doen (gerechtigheid)
  • Rentmeesterschap (milieu)
  • Gelijkwaardigheid (tussen hulpvrager en hulpverlener)
  • Geloof in uitvoering (actie)
  • Vrede brengen

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. De diaconale steun richt zich dan ook op deze drie gebieden. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Daarbij zijn er directe contacten met andere lokale diaconieën, de gemeente Stichtse Vecht en welzijnsorganisaties. De steun aan een aantal binnenlandse projecten verloopt via het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Wereldwijd steunen we projecten vanuit Kerk in Actie en projecten waar onze gemeenteleden een nauwe relatie mee hebben. Beide hebben een hoge betrokkenheid, wat voor continuïteit kan zorgen en een goede controle biedt op de juiste besteding van de financiële middelen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van het College van Diakenen van onze gemeente vindt u op de bovengenoemde websites.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De leden ontvangen wel vakliteratuur en opleiding. De werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Het College waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

-  Financiële ondersteuning van diaconale doelen en projecten in binnen- en
   buitenland
-  Financiële ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben, met als focus
   Breukelen en omgeving
-  Inzameling van de diaconale gaven tijdens de Eredienst in de Pauluskerk en de
   Pieterskerk
-  Voorbereiden van en helpen bij vieringen van het Heilig Avondmaal in de
   Pauluskerk, Pieterskerk en de Driestroom
-  Organiseren en verzorgen van de maandelijkse Open maaltijd voor alle
   alleengaanden in de burgerlijke gemeente Breukelen
-  Verzorgen van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen van de Pauluskerk en
   Pieterskerk
-  Organiseren van attenties voor zieken op de ziekenzondag in september
-  Verzorgen van het jaarlijkse uitje voor minder mobiele ouderen
-  Vertrouwenspersoon voor jongeren
-  Bieden van een mogelijkheid voor een maatschappelijke stage bij de Open
   maaltijd

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

De ontvangen inkomsten van de diaconie (baten) worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan diaconale onderdelen van kerkdiensten, diaconale bezittingen, kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.