Kringen

In de gemeente zijn diverse bijbel- en huiskringen. U kunt zich altijd aansluiten bij een kring, neemt u van tevoren wel even contact op met een van de coördinatoren. De meest recente data vindt u terug in Kerknieuws.

Huiskring Breukelen

De huiskring Breukelen komt eens per maand bijeen op de dinsdagavond. Locatie: bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 20.00 uur. Bespreking: Actuele bespiegelingen bij Ezechiël van Dr. Ad van Nieuwpoort.
Eerstvolgende bijeenkomst: zie Kerknieuws.
Coördinator: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837.

Huiskring Buitengebied

Eerstvolgende datum: zie Kerknieuws. Locatie: bij een van de deelnemers thuis.
Is vervoer een probleem? Bel naar Joop en Truus den Hartog 0294-231553 en je wordt opgehaald.
Coördinator: Truus den Hartog, tel. 0294-231553.

Broecklandkring

Deze kring van voornamelijk jonge mensen (in de brede zin van het woord), komt maandelijks op een donderdagavond bij elkaar (bij één van de deelnemers thuis). Dit seizoen lezen we het Bijbels ABC van dr. K.H. Miskotte (1894-1976). Voor de kerk is de Bijbel de bron en norm voor de kennis van God. Zonder Bijbel kunnen we niet. Maar hoe lezen we de bijbel? Rondom de Bijbel bestaan nogal wat misverstanden en door velen wordt de Bijbel ervaren als een moeilijk boek. In het Bijbels ABC behandelt Miskotte een aantal bijbelse kernwoorden en trekt hij tegelijk een aantal grondlijnen, die ons helder zicht geven op de Bijbel als geheel.
Meer informatie: Ds. K. Hage, tel. 0346-261565, e-mail: khage@kpnmail.nl

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Deze kring, voorheen de Senioren Bijbelkring, komt maandelijks op de dinsdagmorgen samen in het Bonifatiushuis, van 10.00  tot ± 11.30 uur. De kring staat open voor iedereen, oud en jong, die zich graag wil verdiepen in de bijbel als bron voor het geloof. Komend seizoen lezen we onder leiding van ds. Hage uit het boek van de Psalmen. De Psalmen vormen het gebedenboek van Israël en zijn ook een bron van spiritualiteit voor de Christelijke kerk. De psalmen als gebeden en liederen geven stem aan de hoogte en diepte van het menselijk leven voor Gods aangezicht. We staan stil bij bekende en geliefde liederen, maar gaan daarbij de moeilijke en weerbarstige psalmen niet uit de weg.

Gebedskring

De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap. Gebed als antwoord op het Woord van God, als dankzegging, aanbidding, roepen uit de nood, stil gebed en voorbede horen onmiskenbaar bij het kerk-zijn. In de zondagse erediensten is er dan ook volop ruimte voor het gebed. Maar ook daarbuiten kan de gemeente niet goed zonder. Zonder gebed raakt de gemeente in geestelijke ademnood. Tegelijk is voor veel mensen bidden moeilijk. Er is verlegenheid met het gebed, terwijl er ook verlegenheid om een goed gebed is. Daarom is er elke maand op de maandagavond een gebedsbijeenkomst van 19.15-19.45 uur, in het Bonifatiushuis. We proberen recht te doen aan de verschillende gestalten van het gebed. Er is ook voorbede, voor de gemeente en voor elkaar. U en jij bent van harte welkom. De data worden bekend gemaakt via Kerknieuws.
Contactpersoon: Mieke Lodder, tel. 0346-266898.

Leeskring in Breukelen

De leeskring is een initiatief van leden van de Wijkgemeente Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk (Witte kerkje) in Breukelen. De avonden worden bezocht door leden van beide gemeentes, maar ook  vanuit andere kerken in Breukelen en omgeving. Zeven keer per seizoen komen we bijeen om een met elkaar gekozen boek te bespreken.
Stof voor de bijeenkomsten bestond uit proza van uiteenlopende aard, en in recente seizoenen ook uit poëzie. Schrijvers/dichters die op het programma hebben gestaan zijn bijvoorbeeld G. de Kruijf, O. Noordmans, D. Bonhoeffer (2x), Tim Keller, Van de Beek, Mance ter Andere, Willem Jan Otten, W. Dekker, H. de Jong en S. de Vries.

Het doel van de leeskring is om door te lezen en te luisteren iets mee te krijgen van wat schrijvers/dichters hebben doordacht en opgeschreven, om daaraan de eigen meningen en opvattingen te spiegelen, en daarmee te groeien in kennis en wellicht zelfs in wijsheid.

We gaan lezen ‘Tegendraads en bij de tijd’ van Wim Dekker. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Frans Vonk, tel. 0346-263460, e-mail: fvonk01@hetnet.nl

Leerhuis

Dit jaar wordt gestart met het aanbieden van een aantal leerhuisavonden. Het gaat om vier avonden; twee in het najaar van 2015 en twee in het voorjaar van 2016. De leerhuisavonden zijn bedoeld als verdieping van het geloof en verrijking van kennis van de Bijbel. De gemeente is immers ook een lerende gemeente. In de leerhuisavonden gaan we bijvoorbeeld dieper in op de achtergronden en uitleg van een bijbelboek. Of we belichten een bepaald thema  en staan stil bij een onderdeel van het gemeenteleven.  De twee avonden in het najaar gaan we in op de achtergronden van het bijbelboek Daniël. Tijdens een van de avonden in het voorjaar gaan we in op de betekenis van de lijdenstijd en de viering van het Heilig Avondmaal. Bent u, ben jij geïnteresseerd? Van harte welkom!
Locatie: Bonifatiushuis. Tijd: 20.00-21.30 uur
Informatie: ds. K. Hage, tel. 0346-261565